Regulamin hotelu Pałacu Wojanów

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Państwa pobytu w naszym Pałacu.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
 • w miarę posiadanych możliwości zaoferować inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i wartościowych przedmiotów w czasie pobytu gościa w hotelu,
 • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 • wynajem wanienki do kąpieli i podestu do umywalki dla dziecka 
 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy lub poprosić o opuszczenie hotelu gościa, który wyrządził szkodę na rzecz gości lub pracowników hotelu albo też spowodował zakłócenie funkcjonowania obiektu.
 7. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 07:00 do godziny 22:00.
 8. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00. Hotel zastrzega sobie możliwość organizowania okazjonalnych imprez nocnych, które mogą naruszać tę zasadę.
 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług, jak i nałożyć karę finansową na osobę, która narusza tę zasadę.
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym mogą być odesłane na adres wskazany przez Gościa na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 11. Wszyscy goście zobowiązani są do przestrzegana prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu broni palnej (z pominięciem gości posiadających stosowne pozwolenia), niebezpiecznych narzędzi oraz używania lub odsprzedaży wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 12. Ze względu na zabytkowy charakter Pałacu oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach hotelu pod groźbą kary finansowej w wysokości 800 zł.                                        

      Dyrekcja Pałacu Wojanów

      Wojanów 8    58-508 Jelenia Góra

       RECEPCJA   Tel: +48 75 754 5300

pl_PL