Regulamin Rezerwacji Wycieczek dla Biur Podróży

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji miejsc w 5-dniowych wycieczkach oferowanych przez Agencję Turystyczną.

1.2 Rezerwacje są możliwe wyłącznie dla innych biur podróży, które zarejestrowały się i uzyskały akceptację Agencji Turystycznej.

2. Procedura Rezerwacji:

2.1 Biuro podróży zainteresowane uczestnictwem w wycieczce zobowiązuje się wypełnić formularz rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej Agencji Turystycznej.

2.2 W formularzu rezerwacyjnym należy podać wszystkie niezbędne informacje, w tym dane kontaktowe, liczbę osób, preferencje dotyczące zakwaterowania, itp.

2.3 Po złożeniu formularza, biuro podróży otrzyma potwierdzenie rezerwacji na podany adres e-mail.

3. Płatności:

3.1 Po potwierdzeniu rezerwacji, biuro podróży zobowiązuje się do dokonania przedpłaty w ustalonym terminie i zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji.

3.2 W przypadku braku wpłaty w terminie, Agencja Turystyczna zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

4. Zasady Anulacji i Zwrotu Kosztów:

4.1 Biuro podróży może anulować rezerwację bez dodatkowych kosztów do określonego terminu podanego w potwierdzeniu rezerwacji.

4.2 W przypadku anulacji po upływie określonego terminu, Agencja Turystyczna może naliczyć opłatę za anulację, zgodnie z ustalonymi stawkami.

4.3 W przypadku anulacji z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak siła wyższa, Agencja Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany warunków anulacji.

5. Zmiany w Programie Wycieczki:

5.1 Agencja Turystyczna zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie wycieczki z powodu okoliczności niezależnych od niej samej.

5.2 Biuro podróży będzie informowane o wszelkich zmianach w programie w jak najkrótszym terminie.

6. Odpowiedzialność:

6.1 Agencja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utraty mienia uczestników wycieczki.

6.2 Biuro podróży zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulacji i zasad obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas wycieczki.

7. Postanowienia Końcowe:

7.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Agencji Turystycznej.

7.2 Agencja Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym biura podróży za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7.3 W przypadku sporów, strony zobowiązują się do rozwiązania ich drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem rezerwacji.

en_GB